Felvételt hírdetünk a Nagykanizsai Kiscsillag Református Óvoda 2020/2021 nevelési évére

Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy a 2020/2021-as nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE a Nagykanizsai Kiscsillag Református Óvoda intézménybe a kialakult helyzetre való tekintettel az alábbi speciális szabályok szerint történik:

A beíratáshoz szükséges JELENTEZÉSI LAP letölthetõ a www.reformatusovi.hu, www.reformatuskanizsa.hu honlapokról, a nyomtatványt elektronikus úton a hellaferenc@gmail.com email címre szíveskedjenek eljuttatni 2020.április 17. 16.00 óráig.

Az óvodába be kell íratni azokat a gyermekeket, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellõ idõben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülõje, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2020. április 22.) követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

Kérjük a Tisztelt Szülõket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti idõpontban szíveskedjenek jelezni a fentiek szerint.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésõbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnap.

Az óvodavezetõ írásbeli döntése ellen a szülõi felügyeleti jogot gyakorló szülõ a közléstõl számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartónak a Nagykanizsai Református Egyházközség részére címezve postai úton az alábbi szíveskedjenek eljuttatni: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 1.

 

Nagykanizsa, 2020. április 10.          

                                                           Tisztelettel:

                                                                                                          Hella Ferenc

                                                                                                          lelkipásztor

A jelentkezési lap letölthetõ az alábbi linkre kattintva:

A JELENTKEZÉSI LAP LINKJE