Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-as nevelési évre az ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK JELENTKEZÉSE a Nagykanizsai Kiscsillag Református Óvoda intézménybe a kialakult helyzetre való tekintettel az alábbi speciális szabályok szerint történik:

A beíratáshoz szükséges JELENTEZÉSI LAP letölthető a www.reformatusovi.hu, www.reformatuskanizsa.hu honlapokról, a nyomtatványt elektronikus úton a hellaferenc@gmail.com email címre szíveskedjenek eljuttatni 2020.április 17. 16.00 óráig.

Az óvodába be kell íratni azokat a gyermekeket, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2020. április 22.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni a fentiek szerint.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartónak a Nagykanizsai Református Egyházközség részére címezve postai úton az alábbi szíveskedjenek eljuttatni: 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 1.

 

Nagykanizsa, 2020. április 10.          

                                                           Tisztelettel:

                                                                                                          Hella Ferenc

                                                                                                          lelkipásztor

 

A jelentkezési lap letölthető az alábbi linkre kattintva:

A JELENTKEZÉSI LAP LINKJE